Příběh 7

jinrumengjing2

<Nǐ zài nǎr, Kif Gren?>   “Kde jsi Kife Grene?”

 

<Nǐ qù nǎr, Kif Gren?>   “Kam jdeš, Kife Grene?”

 

<Wǒ qǐng nǐ, jìnrù mèngjìng!>   “Zvu tě, vstup do říše snů!”

___

Audio: 80M

___

 

vyukaProNarocne

 

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.