Barvy


Ve videu byla použita následující slova:

红色   hóngsè

绿色   lǜsè

粉红色   fěnhóng sè

黄色   huángsè

蓝色   lán sè

天蓝色   tiānlán sè

橘色   jú sè

橙色   chéngsè

紫色   zǐsè

白色   báisè

黑色   hēisè

materiály-VideaF

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.